turntable, music, laptop-1109588.jpg

Подкрепете ни

Можете да подкрепите нашата дейност :

• С ПАРИЧЕН ПРЕВОД по нашата сметка
• Като станете ДОБРОВОЛЕЦ към нашата организация

Банков превод

Банка: Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG22FINV91501215007374
Получател: Фондация „Зорница” – Център за изкуство

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения за юридически лица

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, чл. 31, за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Доброволческа помощ

Доброволческата помощ е начин да осигурим ефективна и стройна организация по време на нашите събития, форуми и проекти.
Ако искате да бъдете доброволец към нашата организация, свържете се с нас.